Intézményvezető pályázat 2022

Zselic Tehetséggondozó Közalapítvány

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet a

Zselic Alapfokú Művészeti Iskola Intézményvezető beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű

Foglalkoztatás jellege:

                Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

                2022.08.01- 2027.08.01.

A munkavégzés helye:

                Somogy megye, 7477 Szenna, Árpád utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

                A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és a döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörben.

Illetmények, juttatások:

                Az illetmény megállapítása és a juttatásokra Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXX.III. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola/egyetemi szintű végzett és az oktatott zeneművészeti ágban a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanár szakképzettség vagy a művészeti tárgynak megfelelő művész, előadóművész szakképzettség vagy az oktatott táncművészeti ág néptánc tanszaknak megfelelő szakirányú felsőfokú végzettség vagy a tanszaknak megfelelő tanár vagy művész vagy előadóművész szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 33/C.§- ában foglaltakat is figyelembe véve,
 • pedagógus- szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább négy év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a nevelési- oktatási intézményben pedagógus- munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus- munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglété igazoló okmányok másolata,
 • a pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,
 • a pályázó legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázószakmai önéletrajza,
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
 • hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

                                A beosztás legkorábban 2022. augusztus 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásnak határideje:

                                2022. március 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varjas Tamás mb. intézményvezető nyújt (telefonszám: 06-20/511 9793).

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Zselic Tehetséggondozó Közalapítvány (7477 Szenna, Árpád u.1.),
 • Kérjük a borítékon feltüntetni: „Zselic Alapfokú Művészeti Iskola Intézményvezetői pályázat”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

                                A pályázat elbírálásban a Zselic Tehetséggondozó Közalapítvány kuratóriuma dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:

                                2022. július 25.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

                                A Zselic Alapfokú Művészeti Iskola honlapja 2021. 06. 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 • A pályázatot írásban, kettő azonos szövegezésű és mellékletű példányban (egy lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban) zárt borítékban kérjük megküldeni a Zselic Tehetséggondozó Közalapítvány 7477 Szenna, Árpád u.1. címére. Kérjük a borítékon feltüntetni: „Zselic Alapfokú Művészeti Iskola Intézményvezetői pályázat”.