PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA 2021-2026

Zselic Tehetséggondozó Közalapítvány a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet a Zselic Alapfokú Művészeti Iskola Intézményvezető beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

                2021. 08.26- 2026. 08. 26.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7477 Szenna, Árpád utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

                A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és a döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörben.

Illetmények, juttatások:

                Az illetmény megállapítása és a juttatásokra Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXX.III. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

·        Főiskola/egyetemi szintű végzett és az oktatott zeneművészeti ágban a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanár szakképzettség vagy a művészeti tárgynak megfelelő művész, előadóművész szakképzettség vagy az oktatott táncművészeti ág néptánc tanszaknak megfelelő szakirányú felsőfokú végzettség vagy a tanszaknak megfelelő tanár vagy művész vagy előadóművész szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 33/C.§- ában foglaltakat is figyelembe véve,

·        pedagógus- szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább négy év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

·        cselekvőképesség,

·        büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

·        a nevelési- oktatási intézményben pedagógus- munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus- munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·        az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,

·        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglété igazoló okmányok másolata,

·        a pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,

·        a pályázó legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),

·        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

·        a pályázószakmai önéletrajza,

·        a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),

·        a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,

·        hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

                                A beosztás legkorábban 2021. augusztus 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásnak határideje:

                                2021. július 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bendi Tiborné intézményvezető nyújt (telefonszám: 06-30/ 828 61 21).

A pályázatok benyújtásának módja:

·        Postai úton, a pályázatnak a Zselic Tehetséggondozó Közalapítvány (7477 Szenna, Árpád u.1.),

·        Kérjük a borítékon feltüntetni: „Zselic Alapfokú Művészeti Iskola Intézményvezetői pályázat”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

                                A pályázat elbírálásban a Zselic Tehetséggondozó Közalapítvány kuratóriuma dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:

2021. augusztus 25.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

                                A Zselic Alapfokú Művészeti Iskola honlapja 2021. 06. 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

·        A pályázatot írásban, kettő azonos szövegezésű és mellékletű példányban (egy lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban) zárt borítékban kérjük megküldeni a Zselic Tehetséggondozó Közalapítvány 7477 Szenna, Árpád u.1. címére. Kérjük a borítékon feltüntetni: „Zselic Alapfokú Művészeti Iskola Intézményvezetői pályázat”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *